வனிதா எ ன்னை செ ருப்பால அ டிக்க வ ந்தா… ஜா மீனில் வெ ளிவந்த சூ ர்யாதேவியின் க தறல்…!


நடிகை வனிதா, பீட்டர் பால் என்பவரைத் தி ருமணம் செய்துகொண்ட வி வகாரத்தை அ டுத்து பல தொ டர் ச ர்ச்சைகள் ந டந்து வருகின்றன.இந்த வி வகாரத்தில் பலரும் வீ டியோக்களை ப திவிட்டு க ருத்துக்களை தெரிவித்தனர். அந்த அடிப்படையில் சூர்யா தே வி என்ற பெ ண் தொ டர்ந்து நடிகை வனிதாவின் தி ருமணத்தைப் ப ற்றியும் ந டிகை வனிதா பற்றியும் ப ல்வேறு க ருத்துக்களை வீ டியோவாக வெளியிட்டு இருந்தார்.அந்த பு காரில் தன்னைக் குறித்து அ வதூ று ப ரப்புவது, கொ லை மி ரட்டல் வி டுப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். மேலும் வடபழனியில் நடிகை வனிதா மீது, சூர்யா தேவி பு கார் அளித்திருந்தார்.

இந்த அனைத்து பு கார்களும் வடபழனி அனைத்து ம களிர் காவல் நிலைய போ லிசார் விசாரணை செ ய்யுமாறு உ த்தரவிடப்பட்டது.சூ ர்யா தே வியையும் போ லீசார் அ ழைத்து வி சாரணை செய்தனர். இதுபோன்று வீடியோக்கள் அ வதூ று செய்து வெ ளியிடக்கூ டாது என இ ருவரையும் போ லீசார் எ ச்சரித்தனர்.

எ ச்சரிக்கையை மீ றி சூர்யா தே வி தொ டர்ந்து நடிகை வனிதா மீ து அ வதூறு ப ரப்பும் வ கையிலும் மி ரட்டும் வகையிலும் வீடியோக்கள் வெளியிட்டதால், அவரை வடபழனி அனைத்து மகளிர் காவல்நிலைய போலீசார் பெ ண்ணை ஆ பாசமாக தி ட்டுதல் மற்றும் கொ லை மி ரட்டல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வ ழக்குப்ப திவு செ ய்து கை து செய்தனர்.

இந்த நிலையில் கடந்த சில மணி நேரத்திற்கு முன்பாக ஜா மினில் வெ ளிவந்த சூர்யா தேவி ப த்திரிக்கையாளர்களை ச ந்தித்து பே சினார்.அப்போது பேசிய அவர், நேற்று இ ரவு அப்போது பேச வேண்டும் என்றுதான் போ லீசார் அழைத்தார்கள். ஆனால், என்னுடைய வ ழக்கறிஞர். இந்த ச மயத்தில் செல்ல வே ண்டாம் என்று கூறினார்.இருப்பினும் எனது வழக்கறிஞரிடம் ச மரசம் பே சுவதற்காக தான் வ ரச் சொல்கிறோம் என்று சொ ன்னார்கள். ஆனால், இங்கு வந்து பார்த்தால் என்னை கை து செ ய்து ரிமாண்ட் செய்து வி ட்டார்கள் போ லீசார் ம னிதனுக்கு ம ட்டும் ஆ தரவாக பே சினார்கள்.

என்னை க ண்டதும் வனிதா காலில் இ ருந்த செ ருப்பை க ழட்டி செரு ப்பால அ டிப்பேன் என்று சொன்னார். அதற்கு நான் எங்கே அடி பா ர்க்கலாம் என்று சொன்னேன்.அதற்கு அ டி எ துவும் சொ ல்லாமல் என்னை ம ட்டும் இ ழுத்துச் செ ன்று ஒரு தனி அறையில் அமர வை த்து விட்டார்கள். நான் அவர் மீ து அளித்த பு காருக்கு எந்த நடவடிக்கையும் இதுவரை எ டுக்கவில்லை நான் க ஞ்சா வி ற்பதாக பொ ய்யான த கவலை அ வர் கூறியிருந்தார்.அ தற்கு அவர் ம றுப்பு தெ ரிவிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அவ ரைப் பற்றி நான் தொ டர்ந்து வீ டியோ போ ட்டுக் கொ ண்டுதான் இ ருப்பேன் எ ன்று கூறியுள்ளார் சூ ர்யா தேவி.Post Views:
178www.navaindia.com
Merchant Export Marketplace
Best Export Training center

GET THE BEST EXPORT DEALS IN YOUR INBOX

Don't worry we don't spam

NavaIndia.com
Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
WhatsApp chat
%d bloggers like this: